Molenveldstraat 4, 2630 Aartselaar, België

ALGEMENE VOORWAARDEN SLS AUTOGROUP met betrekking tot carrosserie reparaties, herstellingen en onderhoud

1.Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot carrosserie reparaties, herstellingen en onderhoud van SLS Trading BVBA handelend onder de naam “SLS Autogroup”. Onder carrosserie reparaties wordt onder andere verstaan: spot repair: verven & spuiten, polieren, uitdeuken zonder spuiten, reparatie van velgen en polijsten van koplampen en overige kleine reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Daarnaast ook auto spuiten, hagelschade, motorkap herstellen, spiegels vervangen en roest verwijderen en overige reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Het toevertrouwen van een voertuig aan SLS Autogroup, ongeacht de oorzaak, houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

b. SLS Autogroup wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: “de Oprdachtgever”) van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever onverminderd het voorgaande van toepassing zijn geworden prevaleren deze algemene voorwaarden.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2. Aanbod en offertes

a. Aanbiedingen en prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de uitvoering van de opdracht bemoeilijken.

b. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij de juiste en alle essentiële en gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht aan SLS Autogroup heeft verstrekt.

c. Prijsopgaven zijn 30 kalenderdagen geldig. De prijsopgave vervalt indien de Opdrachtgever deze niet binnen de termijn accepteert.

d. Indien de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de aan de Opdrachtgever verstrekte instructies niet goed zijn uitgevoerd, heeft SLS Autogroup het recht om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten aan de Opdrachtgever.

e. De vermelde (leverings) termijnen zijn gegeven ten titel van informatie en derhalve louter indicatief en niet fataal. SLS Autogroup verbindt zich ertoe om de opdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden. De Opdrachtgever kan geen vergoeding noch terugbetaling van onkosten eisen vanwege de immobilisatie van zijn voertuig tijdens het uitvoeren van de opdracht. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

f. De op de opdrachtbon vermelde gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) zijn leidend en hebben voorrang op alle andere al dan niet publiekelijke informatie.

3. Uitvoering opdracht

a. SLS Autogroup voert de opdracht uit conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

b. SLS Autogroup heeft het recht om het werk door derden uit te laten voeren.

c. SLS Autogroup kan de uitvoering van de opdracht weigeren of staken indien de informatie van de Opdrachtgever onjuist of onvolledig is en/of indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

d. Door de Opdrachtgever gegeven opdrachten zijn bindend voor de Opdrachtgever. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Opdrachtgever, of indien de Opdrachtgever eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van SLS Autogroup minimaal begroot worden op 30% van het verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht van SLS Autogroup om eventuele hogere schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

e. Vervangende zaken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de Opdrachtgever op diens uitdrukkelijke verzoek, een en ander gedurende maximaal veertien (14) kalenderdagen na de uitvoering van de overeenkomst.

4. Betaling

a. Betaling dient te geschieden bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een factuur afgegeven.

b. SLS Autogroup behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

c. SLS Autogroup heeft het recht om het voertuig pas af te leveren na de voldoening van de factuur.

d. De Opdrachtgever garandeert dat hij, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van SLS Autogroup door zijn verzekeringsmaatschappij of een andere derde, zelf op eerste verzoek van SLS Autogroup tot betaling van de factuur zal overgaan.

e. Onverminderd het voorgaande kan SLS Autogroup op ieder moment aanvullende waarborgen vragen van de Opdrachtgever. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

f.  Indien de Opdrachtgeverenig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij van rechtswegein verzuim en hij is vanaf dat moment de wettelijke (zakelijke) rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% op het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van € 50.

g. De Opdrachtgever is verplicht alle door SLS Autogroup in redelijkheid gemaakte kosten (de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz.) te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

5. Levering

a. De levering geschiedt op het ogenblik dat het voertuig de plaatselijke vestiging – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – heeft verlaten. De voertuigen worden vervoerd voor risico van en op kosten van de Opdrachtgever.

b. Afgesproken ophaaltermijnen dienen door de Opdrachtgever nageleefd te worden. De risico’s van het voertuig gaan over op de Opdrachtgever:

 • na een termijn van 24 uur (op werkdagen) nadat de ophaaltermijn is verstreken;
 • na een termijn van 48 uur (op werkdagen) nadat is aangekondigd dat het voertuig bij expertise als onherstelbaar wordt beschouwd;
 • vanaf het moment dat het voertuig bij SLS Autogroup wordt gehouden uit hoofde van het bepaalde onder artikel 4c van deze voorwaarden.

Op het moment dat het risico is overgegaan op de Opdrachtgever, conform de voorgaande zin, kan een forfaitaire dagvergoeding van € 20,00 voor staangeld worden aangerekend zonder dat enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onder andere bewaking wordt aanvaard, dit onverminderd het recht van SLS Autogroup om haar daadwerkelijke schade te vorderen.

6. Klachten

a. Het voertuig en de werkzaamheden van SLS Autogroup dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de factuur/afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waarvan SLS Autogroup elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

b. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Opdrachtgever aan SLS Autogroup te worden meegedeeld binnen een maand na de ontdekking van het gebrek. Een vordering ten aanzien van een gebrek moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken van het gebrek, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van een periode van twee jaren na de levering van het voertuig.

7.Garantie

a. SLS Autogroup biedt een levenslange garantie op het geleverde werk voor kleine herstellingen en een garantie van drie (3) jaar ter zake van grotere herstellingen. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van een door SLS Autogroup onjuist uitgevoerde reparatie, binnen voormelde perioden kosteloos door SLS Autogroup zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door SLS Autogroup vastgesteld en hersteld zal worden, en na overlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijke reparatie bij SLS Autogroup. Deze garantie wordt verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding. Uitzonderingen: Op het polieren van een voertuig geeft SLS Autogroup geen garantie buiten het bepaalde in artikel 3a van deze voorwaarden. Indien SLS Autogroup, als onderdeel van de dienstverlening, de kalibratie uitvoert van een Advanced Driver Assistance System (ADAS), geldt op deze kalibratie slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot één (1) jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.

b. De in artikel 7a omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 • gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens SLS Autogroup uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig;
 • gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever aan SLS Autogroup ter beschikking zijn gesteld;
 • bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig;
 • aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak;
 • gebreken die na aflevering niet in de onderneming van SLS Autogroup een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en welke door SLS Autogroup aan de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt;
 • opdrachten ten aanzien waarvan SLS Autogroup uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat zij zich niet kan verenigen met een aan haar door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 • te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van SLS Autogroup zijn voorbewerkt.

c. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 7a vervalt indien:

 • de Opdrachtgever het voertuig niet binnen een termijn van veertien (14) dagen na het ontdekken van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan SLS Autogroup, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht;
 • de Opdrachtgever SLS Autogroup niet in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te verhelpen;
 • werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan SLS Autogroup, die verband houden met een door SLS Autogroup verrichte reparatie. Deze uitsluiting geldt niet indien SLS Autogroup hiervoor toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond.

d. Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van SLS Autogroup worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

e. De garantievoorwaarden in dit artikel doen geen afbreuk aan de rechten die de Opdrachtgever mogelijk heeft op basis van de wettelijke garantie.

8. Aansprakelijkheid

a. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

b. SLS Autogroup is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Opdrachtgever en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren, noch voor eventuele schade berokkend door brand of overstroming, door hagelslag of door andere natuurfenomenen.

c. Het voertuig en zijn toebehoren worden door SLS Autogroup uitsluitend (extra) verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever.

d. De aansprakelijkheid van SLS Autogroup is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de tussenkomst van de Opdrachtgever of enige derde. SLS Autogroup is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage.

e. Behoudens productaansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van SLS Autogroup beperkt tot - naar keuze van SLS Autogroup - gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de opdracht waarbij de schade is ontstaan. SLS Autogroup aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

f. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SLS Autogroup.

g. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van SLS Autogroup en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.

9. Overmacht

a. Een tekortkoming van SLS Autogroup zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand verkeert van overmacht.

b. Indien SLS Autogroup bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder andere sprake in geval van stakingen, import- en exportrestricties, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

10. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbankVerwerking van persoonsgegevens

SLS Autogroup bewaakt de privacy van de Opdrachtgever en handelt daarbij volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens

bij:

a. het opmaken van offertes;

b. het voeren van correspondentie tijdens en na de overeenkomst;

c. het gebruik van voertuiggegevens ten behoeve van de overeenkomst;

d. de financiële afwikkelingen die voortvloeien of betrekking hebben op de overeenkomst;

e. de behandeling van een garantieclaim en een geschil;

f. overige handelingen die direct voortvloeien uit de overeenkomst.

11. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

a. Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

b. Alle betwistingen betreffende de uitvoering van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van de eventuele verplichtingen van de verkoper gedurende de garantieperiode, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de zetel van de verkoper.

Contacteer ons